سمینارها

سمینار فرهنگسازی  و آشنایی با نرم افزار BPMS حمایت مدیران ارشد از اجرای پروژه BPMS از شرایط لازم و حیاتی موفقیت در اینگونه پروژه هاست اما کافی نیست. وقتی میتوان از این موفقیت اطمینان حاصل کرد که بدنه سازمان و سایر مدیران میانی نیز همراستا و همسو با تیم داخلی مجری BPMS باشند. رسیدن به […]

})